ارتینگ و طرح همبندی اصلی

 

 

در سايتهاي کامپیوتری زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي‌باشد:

الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها

ب ـ هم پتانسيل بودن تجهيزات نصب ‌شده در سايت و كاركرد صحيح آنها بخصوص  تجهيزات ديجيتال و انتقال ديتا

 

با توجه به بكارگيري تجهيزات کامپیوتری جديد لازم است به  موضوع ارت و روش اجراي اصولي آن اهميت بيشتري داده شود تا در آينده از آسيب رسيدن به نيروي انساني و تجهيزات کامپیوتری پيشگيري شده و از عملكرد صحيح تجهيزات اطمينان داشته باشيم.

 

 

 

 

 

لزوم استفاده از سيستم ارت:

به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهاي توليد شده در بدنه كه باعث صدمه ديدن دستگاهها و افراد مي‌شود ، همچنين ولتاژهاي بسيار زياد و خطرناك ناشي از برخورد صاعقه با دكلهاي کامپیوتری را بايد در جايي خنثي نمائيم. به همين منظور استفاده از سيستم ارت و حفاظت از تجهيزات بسيار لازم و ضروري است  بعلاوه با افزايش استفاده از سيستمهاي ديجيتالي و حساس، لزوم بازنگري در طراحي ، نصب و نگهداري سيستمهاي حفاظتي گراندينگ وجود دارد.

 

 

به طور خلاصه اهداف بكارگيري سيستم ارتينگ يا گراندينگ عبارتند از:

  • حفاظت و ايمني جان انسان
  • حفاظت و ايمني وسايل و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي
  • فراهم آوردن شرايط ايده‌ال جهت كار
  • جلوگيري از ولتاژ تماسي
  • حذف ولتاژ اضافي
  • جلوگيري از ولتاژهاي ناخواسته و صاعقه
  •  اطمينان از قابليت كار الكتريكي