کارفرما :       آقای مهندس حقیقی (شرکت مبنا سازه)

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :     530 متر مربع