کارفرما :       آقای شایقی

پیمانکار:      

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :  600   متر مربع