کارفرما :       آقای حق وردی

 

پیمانکار:      

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :     متر مربع