کارفرما :       آقای دکتر عبدالکریمیان

پیمانکار:      آقای روحی

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :    530 متر مربع