کارفرما :       آقای سیادت

پیمانکار:       آقای علی ربیع پور

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :     450 متر مربع