کارفرما :     آقای نقوی

مجری دیزاین :  شرکت فنی و مهندسی هونام

متراژ بنا :