کارفرما :     آقای شاهیوندی

مجری دیزاین :  شرکت فنی و مهندسی هونام

متراژ بنا :