کارفرما :     آقای داوودی

مجری دیزاین :  شرکت فنی و مهندسی هونام

متراژ بنا :