کارفرما :     آقای فرشاد آقایی

مجری دیزاین :  شرکت فنی و مهندسی هونام

متراژ بنا :