کارفرما :        آقای خلیلی

مجری برق :   شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :