کارفرما :     آقای تساری

مجری دیزاین :  شرکت فنی و مهندسی هونام

متراژ بنا :