کارفرما :       آقای علی بیگی

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :     480 متر مربع