کارفرما :       آقای عزیزان روحی

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :      560 متر مربع