کارفرما :       آقای شادمان الغوثی

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :     400 متر مربع