کارفرما :       آقای دکتر نورشرق

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :      470  متر مربع