کارفرما :       آقای دکتر شکیبی

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :      400 متر مربع