کارفرما :        آقای حسینی

مجری برق :   شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :      500 متر مربع