کارفرما :        آقای علی بیگی

مجری برق :   شرکت فنی و مهندسی برق هونام

متراژ بنا :