کارفرما :       شهرک پزشکان

مجری برق :  شرکت فنی و مهندسی برق هونام

در زمینی به مساحت  90 هزار متر مربع و در 120 قطعه در حال ساخت می باشد.